บริษัท โฮลิสทีกก์ จำกัด (“บริษัทฯ”) มีความมุ่งมั่นที่จะปกป้องความเป็นส่วนตัวของคุณ ซึ่งข้อมูลต่อไปนี้คือแนวทางที่บริษัทฯใช้ในการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณให้บริษัทฯ ในระหว่างการเยี่ยมชมเว็บไซต์ของบริษัทฯ  หรือร้องขอการบริการจากบริษัทฯ นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้รวมถึงข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับตัวคุณโดยเป็นการส่งต่อมาจากบุคคลที่สาม

การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ เก็บข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ในกรณีที่คุณเป็นผู้ให้ข้อมูลกับบริษัทฯ หรือร้องขอการบริการจากบริษัทฯ ผ่านช่องทางเว็บไซต์ หรือช่องทางอื่นใดของบริษัทฯ ตัวอย่างเช่น การนัดหมายแพทย์ การสมัครรับจดหมายข่าว การขอรับความช่วยเหลือพิเศษ รวมไปถึงการทำธุรกรรมแบบออฟไลน์ เช่น การลงทะเบียนผู้ป่วยที่เคาน์เตอร์ลงทะเบียนของคลินิกโฮลิสทีกก์

บริษัทฯ อาจได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจากบุคคลที่สาม เช่น บริษัทในเครือข่าย ธุรกิจในเครือข่าย ตัวแทนจำหน่ายหรือผู้ให้บริการของบริษัทฯ รวมถึงบริษัทที่ให้บริการด้านการวิเคราะห์ข้อมูล

ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯ เก็บรวบรวม

ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯ เก็บรวบรวมจากคุณจะขึ้นอยู่กับสถานการณ์ของการเก็บรวบรวมและประเภทของบริการที่คุณร้องขอจากบริษัทฯ ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจะถูกนำมาใช้เพื่อให้การทำธุรกรรมออนไลน์หรือออฟไลน์ หรือบริการที่ได้รับการร้องขอเสร็จสมบูรณ์ ซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯ เก็บรวบรวมโดยตรงจากคุณ หรือจากบุคคลที่สาม มีดังนี้

ข้อมูลระบุตัวตน เช่น ชื่อ ภาพถ่าย เพศ วันเดือนปีเกิด หนังสือเดินทาง หมายเลขบัตรประชาชน หรือหมายเลขที่สามารถระบุตัวตนอื่นๆ

ข้อมูลสำหรับการติดต่อ เช่น ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ และอีเมล

ข้อมูลการชำระเงิน เช่น ข้อมูลการเรียกเก็บเงิน ข้อมูลบัตรเครดิตหรือเดบิต และรายละเอียดบัญชีธนาคาร

ข้อมูลการเข้ารับบริการ เช่น ข้อมูลการนัดหมายแพทย์ ข้อมูลส่วนบุคคลของญาติ ความต้องการเกี่ยวกับห้องพัก อาหาร โรงแรม และบริการเสริมอื่นๆ

ข้อมูลการเข้าร่วมกิจกรรมทางการตลาด เช่น ข้อมูลการลงทะเบียนเพื่อร่วมกิจกรรมกับบริษัทฯ

ข้อมูลสถิติ เช่น จำนวนผู้ป่วย และการเข้าชมเว็บไซต์

ข้อมูลจากการเข้าใช้เว็บไซต์ของบริษัทฯ เช่น IP Address, Cookies, Online Appointment System

ข้อมูลด้านสุขภาพ รายงานที่เกี่ยวกับสุขภาพ การดูแลสุขภาพของคุณ ผลการทดสอบจากห้องทดลอง และการวินิจฉัย

ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการใช้ยาและการแพ้ยาของคุณ

ข้อมูล Feedback และผลการรักษาที่คุณให้ไว้

บริษัทฯ จะไม่เก็บและใช้ข้อมูลที่มีความละเอียดอ่อนของคุณ เช่น เชื้อชาติ ความเชื่อทางศาสนา ประวัติอาชญากรรม เว้นแต่เป็นไปตามที่ข้อบังคับและกฎหมายกำหนด หรือโดยความยินยอมของคุณ

การใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ อาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ตามวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

จัดหาบริการ หรือส่งมอบบริการของบริษัทฯ

นัดหมายแพทย์ ส่งข่าวสาร แนะนำบริการของบริษัทฯ

การประสานงานและส่งต่อข้อมูลให้กับคลินิกและโรงพยาบาลในเครือข่าย ซึ่งจะช่วยให้การส่งต่อผู้ป่วย มีความรวดเร็วขึ้น

การยืนยันตัวตนของผู้ป่วย

ส่งข้อความแจ้งเตือนการนัดหมายแพทย์ หรือการแจ้งเลื่อนนัดหมาย

อำนวยความสะดวกและนำเสนอรายการสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ

จุดประสงค์ด้านการตลาด การส่งเสริมการขาย และการลูกค้าสัมพันธ์ เช่น การส่งข้อมูลเกี่ยวกับโปรโมชั่น ผลิตภัณฑ์และบริการ รายการส่งเสริมการขาย

เพื่อเป็นช่องทางในการสื่อสาร ตอบคำถาม

สำรวจความพึงพอใจของลูกค้า วิจัยตลาด และวิเคราะห์ทางสถิติ เพื่อเป็นข้อมูลในการปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการ หรือสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ ๆ

วัตถุประสงค์ทางบัญชีหรือทางการเงิน เช่น การตรวจสอบการชำระเงินผ่านบัตรเครดิต การเรียกเก็บเงินและการตรวจสอบความถูกต้อง การขอคืนเงิน

รักษาความปลอดภัย รวมถึงความปลอดภัยขณะพักรักษาอยู่ในสถานประกอบการของบริษัทฯ

ปฏิบัติตามกฎของบริษัทฯ หรือปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อกำหนด ระเบียบ ข้อบังคับ หรือการร้องขอใด ๆ จากหน่วยงานภาครัฐ เช่น การปฏิบัติตามหมายเรียกพยาน หรือคำสั่งศาล หรือการร้องขออื่น ๆ ที่ถูกต้องตามกฎหมาย

วัตถุประสงค์อื่น ๆ ที่สนับสนุนการดำเนินการตามวัตถุประสงค์ข้างต้น หรือที่ได้รับความยินยอมจากคุณเป็นครั้งคราว

การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ อาจเปิดเผยหรือถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปยังบุคคลที่สาม ซึ่งอาจตั้งอยู่ภายในหรือนอกประเทศไทย โดยบริษัทฯ จะดำเนินตามมาตรการที่จำเป็นและเหมาะสม หรือเป็นไปตามข้อบังคับและกฎหมาย เพื่อวัตถุประสงค์ที่ตามระบุไว้ข้างต้น ให้แก่บริษัทและคลินิกในเครือข่าย ธุรกิจคู่ค้า และธุรกิจพันธมิตร

บริษัทในเครือ ตัวแทน ผู้ให้บริการ หรือคู่ค้าที่ให้บริการแก่บริษัทฯ หรือดำเนินการใด ๆ ในฐานะตัวแทนของบริษัทฯ แต่ไม่จำกัดเพียง ผู้ให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้ให้บริการทางการตลาด

หุ้นส่วนทางธุรกิจ เช่น โรงแรม บริษัทรถเช่า บริษัทประกัน พันธมิตรที่เข้าร่วมรายการโปรแกรมสะสมคะแนนและสิทธิประโยชน์ และบริษัทอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการให้บริการลูกค้า หรือตอบสนองความต้องการของลูกค้า

ธนาคาร และผู้ให้บริการชำระเงิน เช่น บริษัทบัตรเครดิต หรือเดบิต

เจ้าหน้าที่รักษาความมั่นคงและความปลอดภัย

หน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานกำกับดูแล และหน่วยงานอื่น ๆ ตามที่กฎหมายอนุญาต หรือกำหนดไว้

การเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์บุคคลที่สาม

เว็บไซต์ของบริษัทฯ อาจมีลิงก์เชื่อมไปยังเว็บไซต์บุคคลที่สาม หากคุณไปตามลิงก์เหล่านี้ นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ไม่มีผลกับเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม โปรดทราบว่าบริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบใด ๆ ต่อการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณโดยบุคคลที่สามดังกล่าว เนื่องจากอยู่นอกการควบคุมของบริษัทฯ กรุณาตรวจสอบว่าคุณพอใจกับนโยบายความเป็นส่วนตัวของแต่ละเว็บไซต์ที่มีการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

การเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล และความปลอดภัย

ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจะถูกเก็บรักษาไว้นานเท่าที่จำเป็น เพื่อวัตถุประสงค์ต่าง ๆ ที่อธิบาย ไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ หรือภายใต้ข้อบังคับของกฎหมาย หรือเพื่อการดำเนินการทางกฎหมาย

บริษัทฯ จะใช้มาตรการทางเทคนิค และการบริหารจัดการที่เหมาะสมเพื่อป้องกันและรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่บริษัทฯ เก็บรวบรวม เช่น บริษัทฯ ใช้โปรโตคอลความปลอดภัย (Secure Sockets Layer: SSL) สำหรับการเข้ารหัสข้อมูลผ่านทางอินเตอร์เน็ต

การเข้าถึงหรือแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล

คุณสามารถร้องขอการเข้าถึงหรือขอให้อัพเดตและแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ รวมถึงสิทธิอื่นใดตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ใช้บังคับ ตัวอย่างเช่น ขอสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ หรือ ขอให้ระงับการใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ กรณีเห็นว่าข้อมูลส่วนบุคคลของคุณถูกนำไปใช้เกินขอบเขตวัตถุประสงค์การใช้งานที่แจ้งให้ทราบข้างต้น หรือไม่ได้รับความยินยอมจากคุณ

คำร้องในการเข้าถึงหรือแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลข้างต้น ต้องทำเป็นลายลักษณ์อักษร พร้อมแนบสำเนาหลักฐานเพื่อแสดงตัวตน เช่น ข้อมูลการติดต่อกลับ โดยส่งข้อมูลมายังอีเมล holistique.contact@gmail.com

การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว

บริษัทฯ อาจทบทวนและเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เป็นครั้งคราวเพื่อให้สอดคล้องกับ การเปลี่ยนแปลงของการให้บริการและการดำเนินงานของบริษัทฯ ข้อเสนอแนะและความคิดเห็นจากคุณ รวมถึงข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยนโยบายเวอร์ชั่นล่าสุดจะประกาศบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ https://www.holistique.com เพื่อให้คุณทราบแนวทางที่บริษัทฯ ใช้ในการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

หากคุณมีคำถาม ข้อเสนอแนะ และข้อร้องเรียนเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ โปรดติดต่อบริษัทฯได้ที่อีเมล holistique.contact@gmail.com

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า